2016. április 28. (2. rész)

A VIDEÓ A JEGYZET ALJÁN TALÁLHATÓ!!!

Jegyzet az ülésen elhangzottakról:

ISKOLAI LÉTSZÁM BŐVÍTÉSE

 Hutter Jánosné polgármester

Pontosan ebben a témában már 2015. áprilisában ült össze a képviselő-testület azzal a céllal, hogy az intézményi tanács tagjaként a polgármester a képviselő-testület (a továbbiakban: kt) álláspontját tudja képviselni. A tavalyi ülésen 144 főről 160 főre szerette volna emelni az iskola létszámát az intézményvezető, ehhez a kt az iskola adottságaihoz képest túlzónak tartotta ezt az elképzelést, sőt a 144 fős maximális létszámot is annak tartotta. Ezért mindaddig, amíg olyan fejlesztésekre sor nem kerül, nem támogatta a létszámbővítést és utasította a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében mint az intézményi tanács tagja a bővítést 160 fő meghatározásával ne javasolja. Én ennek az utasításnak eleget is tettem. Ezzel egyidejűleg a nevelőtestület 2015-ben a 160 fős létszám esetében feltétlenül szükségesnek tekintette az ebédlő kapacitásának felülvizsgálatát és bővítését, mellékhelyiségek számának növelését, a nevelőszoba növelését, minőségének javítását, a tornaterem kettéválaszthatóságának megoldását, az iskolai udvar rendbetételét és felszerelését, újabb tanterem, vagy tantermek építését, különös tekintettel arra, hogy 20 fő fölött a német nemzetiségi nyelvet csoportbontásban kell, illetve kellene oktatni. 2015. áprilisában volt ez a felvetés, most 2016. április 26-án érkezett a KLIK Szobi Tankerületétől egy megkeresés az intézmény igazgatójához, annak érdekében, hogy az általános iskolai tanulói létszámot 144 főről 150 főre emelnék meg, ehhez kéri a KLIK valamennyi testületnek a véleményét. Illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete részéről egy határozati kivonatot.

            A bizottsági ülésen újra megvitattuk az iskola létszámbővítésének kérdését, illetve a rendelkezésre álló feltételeket. Valamint azt, hogy milyen változás következett be az elmúlt időszakban az udvar, a kiszolgáló helyiségek a konyha és minden területen. Az igazgatóasszony leveléből pedig mindenképpen szükséges azt idézni, hogy az intézmény kérte, hogy a felvehető létszámot 6 fővel 150-re módosítsák ennek a kérésnek az volt az oka, hogy vannak olyan évfolyamok, melyeknek létszáma lehetővé teszi további tanulók felvételét jelentkezés esetén. Igazgatóasszony szerint a változtatás nem jár plusz anyagi vonzattal, azaz nincs szükség több pedagógusra és helyiségre sem. Május 3-ig kéri az önkormányzat válaszát. A bizottsági vitát követően a képviselő-testület felé az a javaslat született, hogy megerősítve a 39/2015-ös képviselő-testületi határozatot, a képviselő-testület továbbra is a jelenlegi 144 fős maximális létszámot támogassa, változatlanul az iskolai adottságokhoz képest túlzónak tartja a 144 fős létszámot is, és nem támogatja a létszámbővítést.

MÁDAI FERENC:

Én nem szavazom meg azt, hogy az önkormányzat ne támogassa a bővítést. A gyerekek számának növekedése megint lelassult, 3-4 évvel ezelőtt volt a topon, és félő, hogy ez a gyerekszám, ha most az önkormányzat nem akarja megadni a bővítési lehetőséget az iskolának, ez hiányozni fog, hiszen az előbb elhangzott, hogy semmiféle anyagi vonzata ennek az önkormányzatra nézve nincs, mint az előző bővítéssel kapcsolatban, amikor lett volna, ezért én nem értek egyet vele.

HUTTER JÁNOSNÉ:

            Az előzőekben felolvasott, tehát a 2015-ös elfogadásnál sem az önkormányzatot terhelte volna ennek az anyagi része, hanem a KLIK-et.

MÁDAI FEREND:

            Ezt nem tudtam, akkor az én döntésem még inkább az lett volna, hogy támogatni  kell, mert hiányozni fog az a gyerekmennyiség.

DR. SÁNTHA JÓZSEF:

            Egy évvel ezelőtt vitáztunk erről és egyöntetűen az volt a véleményünk, hogy az egyes osztályok létszámának a növelése az mindenképpen maga után fogja hozni az oktatás színvonalának valamiféle csökkenését. Mi ezt így látjuk, meggyőződéssel így valljuk, és ezért lelkiismeretünk szerint nem szavazhatunk amellett, hogy az egyes létszámok növelésével esetlegesen az oktatás színvonala csökkenjen. Már csak azért is bátran merjük vállalni ezt az álláspontunkat, mert maga a tantestület mondta ki a tavalyi év során azokat a szentenciákat, amelyeket polgármesterasszony felolvasott. Ő maga tartotta fontosnak ezeket az anyagi jellegű fejlesztéseket, és ugye itt elsősorban tárgyi eszközökről volt szó, nem volt  még a személyi feltételekről szó, én azt gondolom, hogy a tárgyi és a személyi feltételek együttes megléte esetén minden további nélkül a bizottság revideálni fogja a döntését, és nyílván hozhat olyan döntést, hogy ez a létszám növekedjék, de ebben a szituációban mi ezt károsnak tartjuk, arról nem is beszélve, hogy a zebegényi iskolát - elnézést, ez most erősen lokálpatriótaként fog szólni - elsősorban a zebegényi gyerekek miatt tartottuk fönn annak idején, vette át a KLIK, tehát nekünk elsődleges célunk az, hogy a zebegényi gyerekek oktatását szolgáljuk, illetve azért tegyünk meg minél többet. Mi így látjuk ezt biztosítottnak, ha a létszám nem növekszik.

MÁDAI FERENC:

Én is szeretnék erre reagálni. A korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik, ha a nézőknek elmondanák, hogy jelenleg egy osztályban hány fő van. Ez egy népszerű kijelentés, amikor azt mondjuk, hogy a színvonalnak a minőségét féltem. Szó sincs itt 30-40 fős osztályokról, és nem én szeretném kimondani, hogy akkor egy osztályra bontva hány fő jár. Mielőtt a színvonalnak a minőségét boncolgatnánk. Tehát ha valaki tájékoztatná a kedves nézőket, hogy ma egy osztályba hány gyerek jár, és mennyi lenne abban az esetben, ha elfogadnánk a létszámbővítést?

HUTTER JÁNOSNÉ:

            Azt, hogy hány fő járna akkor egy osztályba, ha elfogadjuk a létszámbővítést azt ugyanúgy nem fogjuk mi megmondani, mint azt sem, hogy hány gyerek jár jelenleg egy osztályba, ezt a kérdést föl lehet tenni igazgatóasszonynak, aki bizonyára szívesen fog erre válaszolni. Nem mi vagyunk az iskola fenntartója és működtetője, ezért ilyen tájékoztatási kötelezettsége nincs az irányunkba az iskolának. Itt a maximális létszám a 144 fő volt, tehát ez volt az a létszám, amit az akkori működési engedély alapján az iskola még ki tud szolgálni. Amennyiben igényli a képviselő-testület, én nagyon szívesen bekérem igazgatóasszonytól ezeket az adatokat, szerintem minden további nélkül meg fogja adni. Ehhez - gondolom - nem tartotta szükségesnek, mert akkor a levél tartalmazta volna azt is. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor a bizottság javaslatát terjesztem a képviselő-testület elé: mi szerint a 39/2015 április 16-i határozatát a képviselő-testület megerősíti, a képviselő-testület a létszámbővítésre vonatkozó javaslatot megvitatta, a jelenlegi 144 fős létszámot is az iskola adottságaihoz képest túlzónak tartja, ezért mindaddig, amíg újabb fejlesztésekre sor nem kerül, nem támogatja a létszámbővítést. Utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében mint az intézményi tanács tagja a létszámbővítést 150 fő meghatározásával ne javasolja.

5 IGEN, 1 NEM - ELFOGADTÁK A JAVASLATOT

 

 

 

7.)   Pályázat konyha felújításra

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 

KONYHA BŐVÍTÉSE

HUTTER JÁNOSNÉ:

 

Az EBR42 információs rendszerben megjelent a 2016.évi központi költségvetésről szóló 2015.évi C.tv. 3.sz.melléklet II.7.pontja szerinti „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” kiírt pályázat.

Célja: az önkormányzati fenntartású és működtetésű óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, melegítő-tálaló konyha létrehozása, bővítése, fejlesztése érdekében:

  • az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése akadálymentesítése,
  • az önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitás bővítése, felújítása, akadálymentesítése.

A beruházási összköltség 50 %-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

A pályázó vállalja, hogy a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról,.a veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, a szelektív hulladék gyűjtésről, valamint a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztéséről.

A maximális támogatási igény pályázónként 40 mFt azzal, hogy az egy óvodai ellátásban részesülő számított igény nem haladhatja meg a 800.000 Ft-ot.

Az óvodai étkeztetettek száma Zebegény esetében:

A minimálisan biztosítandó saját erő mértéke a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől függ.

Zebegény a 95 %-os támogatási kategóriájába esik, így a minimálisan biztosítandó önrész a fejlesztési költség 5 %-a.


A pályázatok benyújtási határideje: 2016.június 29-e, 16.00 óra.

A pályázat elbírálásáról szóló miniszteri döntés határideje: 2016.szeptember 15.

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017.december 31.

 

A bizottságok mindenképpen támogatják a pályázaton való indulást, az 5%-os önrész mindenképpen kedvező, valószínűleg 20-25 millió elegendő lenne arra, hogy ezzel a pályázattal fel tudjuk újítani a konyhát és az étkezőnket.

 6 IGEN!!! ELFOGADTÁK A HATÁROZATI JAVASLATOT

 

 

 

 

8.)   Védőnői szolgálat vállalkozásba adása

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

A bizottság javaslatára leveszik a napirendről, a bizottság további kidolgozásra visszaadja ezt az anyagot a hivatalnak.

 

9.)   Működtetés finanszírozása 0:15:48

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,

A 2016.03.07.-én Esztergomban megtartott „Összefogás a Dunakanyarért” konferencián elhangzottak alapján a Duna–Ipoly-Börzsöny (D.I.B) Területfejlesztési Nonprofit Kft. az alábbi ajánlatot teszi az önkormányzatok felé.

 

Mivel az elmúlt években / évtizedekben a Dunakanyarban nem voltak a térség turizmusát érintő közösen kidolgozott és létrehozott turisztikai fejlesztések, ezért elszigetelten, mozaikszerűen valósultak meg kisebb-nagyobb turisztikai beruházások.

Még mindig hiányoznak a települések, a megyei, a szakmai intézmények által közösen kidolgozott és koordinált fejlesztések, melyek a térség egészére hatást gyakorolhatnának.

 

Az összefogás dokumentumában 10 település polgármestere kijelentette, hogy élni kívánnak az EU 2014-2020 közötti támogatási időszak pályázati lehetőségeivel, ezért össze kívánják hangolni turisztikai fejlesztéseiket.

 

E célok elérése érdekében Társaságunk az alábbi feladatokat vállalja:

begyűjti, rendszerezi és összehangolja a települések turisztikai fejlesztési elképzeléseit

kidolgozza és szervezi a közös turisztikai fejlesztési projekteket

szakmai konzultációkat kezdeményez, szervez és tart meg

a turisztikai fejlesztésekhez forrásokat keres

folyamatos egyeztetéseket végez a fejlesztési források allokálásában érintett minisztériumok, a megyék vezetőivel és közreműködő/irányító hatóságokkal illetve egyéb érintett szakmai szervezetekkel

folyamatosan konzultál a térség országgyűlési képviselőivel ill. a települések önkormányzataival

 

 

 

 

 

A felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges működési költségek finanszírozására településenként 50.-Ft/lakos/év összeg szükséges.

Amennyiben településük is részt kíván venni a fejlesztési célok elérésében és a feladatok megvalósításában, úgy kérjük erről képviselőtestületi határozatban nyilatkozzanak és juttassák el részünkre 2016.04.30.-ig.

 

Nagy tisztelettel:

 

Bethlen Farkas

  ügyvezető igazgató

D.I.B Nonprofit Kft.”

 

 

 

A 2016.március 07-i esztergomi konferencián részt vettünk és a dokumentumot aláírtam, egyúttal leadtam mindazon fejlesztési elképzeléseket, melyre visszajelzést kaptam, illetve melyek a korábbi években már a Megyei Önkormányzat irányában is megfogalmazódtak.

Kérem a képviselő-testület és a bizottságok nyilatkozatát az iroda támogatására vonatkozóan.

 

 

A bizottságok tárgyalták, azzal a határozati javaslattal zárult a napirend, hogy felkérik a nonprofit kft. igazgatóját, hogy keresse fel a képviselő-testületet, beszéljen a nonprofit kft. céljairól és feladatairól és ennek tükrében fog dönteni a testület.

 

DR. SÁNTHA JÓZSEF

Azt kértük, hogy legalább egy támogatási szerződés tervezetet küldjön. Igaz, hogy nem nagy összeg, de azért legalább egy szerződést küldjön, hogy lássuk mit kapunk ezért a pénzért. Én azt gondolom, hogy ez a normális módja a mai világban egy kifizetésnek. Jön egy szerződés, és azt vagy jóváhagyjuk, vagy módosítani kérjük.

 

A képviselő-testület a működtetés támogatása című előterjesztést megismerte, és felkéri a nonprofit kft vezetőjét, hogy a kft. feladatelllátására vonatkozóan pontos tájékoztatás mellett nyújtsa be az erre vonatkozó szerződés tervezetet.

6 IGEN - ELFOGADTÁK 0:21:30

 

 

10.)  Ingatlanok hasznosítása 0:21:44

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

Ez is elég terjedelmesre sikeredett azért, mert van része, ahol nem döntést kértünk, hanem tájékoztatást, és vannak olyan pontjai, ahol döntésre kell jutnia a kt-nek. Több körben beszéltünk már néhány önkormányzati ingatlannak a további hasznosításáról és az utolsó bizottsági ülést követően pedig tartottunk egy bejárást a kt tagjaival. Mivel ezen nem voltunk jelen teljes létszámban, ezért a bejárásra is kiterjedt a tájékoztatás. Én azt fogom most kérni ugyanúgy, mint a bizottsági ülésen, mivel bőséggel van döntenivalónk, egy-egy         ingatlan kapcsán ha lehet hozzuk is meg a határozatot és utána haladjunk tovább, hogy ne kelljen visszatérnünk az adott ingatlanhoz.

A 120-as önkormnyzati ingatlanról tárgyaltunk első körben a bizottsági ülésen. Ez egy 1008 m2 területű ingatlan az Ország út és a Duna közötti területen helyezkedik el, az Ország úti kereszt után a falu felé a telek kiszélesedik, ez a telek évek óta használaton kívül van, zúzottkővel van feltöltve és japán keserűfű terjedt el jelentősen a területen, ami invazív növény és ennek az irtása elég nagy erőfeszítést igényel az önkormányzattól. Ahogy megtekintettük, mindenfajta hasznosítás csak előnyére válhat ennek a területnek, az elhelyezkedése miatt, közel van a bicikliút és a Duna-part, valamilyen sporttal kapcsolatos hasznosítás volt az ötlet, akár bérbeadás útján is. A bizottság javasolja, hogy az ingatlan bérbeadására, hasznosítására pályázatot írjunk ki, és ezt a következő ülésre terjesszük a testület elé.

DR. SÁNTHA JÓZSEF:

Fel lehet-e gyorsítani a folyamatot, hogy a nyári hasznosítás lehetővé váljon.

A képviselő-testüleet felhatalmazza a polgármestert a pályázat elkészítésére és kiírására, a pályázatokról pedig majd a kt dönt.

 

IGEN 29:53

a.)   120.hrsz.-ú önkormányzati ingatlan:

Az 1008 m2 területű ingatlan az Ország út és a Duna közötti területen helyezkedik el, a kereszt után. A falu felől a telek kiszélesedik. Évek óta használaton kívül van, zúzott kővel feltöltött, a japán keserűfű a területen teljesen elterjedt, az invazív növény irtása nagy erőfeszítést igényel.

Jelen állapotánál minden fajta hasznosítás előnyére válhat. Az elhelyezkedése miatt (Duna part és kerékpár út felett) elsősorban sporttal kapcsolatos hasznosítás javasolt, akár bérbeadás útján is.

 

b.)   89/2.hrsz.-ú önkormányzati ingatlan:

A Héthíddal szembeni 703 m2-es önkormányzati ingatlant 2013-tól folyamatosan takarítjuk, 2015.telén a teljes tisztítása megtörtént a területnek, melyet követően talajrendezést is végeztettünk. Az előző évek bejárásain is mindig felvetődött a terület hasznosítása, mint: parkoló kialakítás, kerékpáros pihenő információs ponttal, parkosítás, diós telepítés, értékesítés, azonban döntés nem született.

 

Bizottságok javaslata, hogy hirdesse meg az önkormányzat eladásra a területet. A beérkezett ajánlatokról a kt dönt majd.

6 IGEN - ELFOGADTÁK 30:30

 

c.)    115/7-es hrsz.-ú önkormányzati ingatlan: 0:30:32

Az Eszem-Iszom területe a következő, amiről döntenünk kell. A Petőfi téri vasúti bejáróval szembeni kivett beépítetlen terület, a volt parkoló strandröplabda pálya felőli része bérbeadással hasznosítható lenne. Közel ehhez a területhez már érkeztek be kérelmek, melyeket a folyamatban lévő per miatt nem tudtunk támogatni.

 Itt is az a javaslat, hogy pályáztassuk meg bérbeadásra a területet. Le kell határolni a helyrajzi számról azt a területet, amit bérbe akarunk adni, ezen kívül a nyilvános vécét is egybe kell ezzel kötni, viszont  külön kell választanunk a parkolót a bérbeadástól. Itt viszont segítséget fogok kérni a lehatárolás tekintetében a szakértőktől és úgy kerül vissza a testület elé a meghirdetést követően elbírálásra. Ez kettő darab pályázat lesz.

FELVETŐDÖTT AZ ÖNKORMÁNYZATI MEZŐGAZDASÁGI UTAK KÉRDÉSE

d.)   0154/5 hrsz.-ú út: 31:42

2014-ben a fenti hrsz.-ú önkormányzati utat a képviselő-testület döntésének megfelelően kimérettük, és az Ipoly Erdő Zrt valamint a Natura Hill segítségével a gréderezést és a kőszórást a szállóig elvégeztük. Az út jelölést időközben kiszedték, így a területet le kell kaszálni, újra ki kellene tűzetni és a gréderezést elvégeztetni.

A kitűzés költsége:

A földmunkát megpróbáljuk megoldani

 

 

e.)   0145/2.hrsz.-ú út:

A mezőgazdasági út a Malom hegy gerincén húzódik. A vízmű mögötti szakaszt beszántották, így az ingatlan tulajdonosok nem tudják megközelíteni ingatlanjaikat. Ugyanakkor a Napraforgó tanösvény is a szántás közepére került.

A beszántás azért történt, mert az út kb. 3 m-rel lejjebb helyezkedik el. Az út kitűzése és gréderezése aktuálissá vált. A tanösvény tábláit is fel kell újítani ahhoz, hogy az út kijelölése után az áthelyezést követően a tanösvény látogatható legyen. A bizottság a jegyzőhöz fordult a további ügyintézés érdekében, tehát erről nem kell dönteni.

 

f.)    Hunyadi ház 32:07

2013-ban döntött a képviselő-testület a volt „Hunyadi ház” romjainak elbontásáról és a tereprendezésről. A bontást követően a terep rendezése és töltése folyamatos. A bejárásnál felvetődött az esetleges értékesítés lehetősége is.

 

Itt egyelőre marad minden változatlan

 

Nem képezték a bejárás tárgyát a következő ingatlanok

 

a.)   0137/12. hrsz.-ú önkormányzati ingatlan

A kert 4-es besorolású 2539 m2 területű ingatlan eladása már 2014-ben az almáskerti vízelvezető árok készítésekor felvetődött. A terület magáningatlanokkal körbezárt, megközelíteni csak ezeken keresztül lehet. Az akkori előzetes értékbecslés szerint az ingatlan 1.100 Ft/m2 értékű. Ugyanezen az áron vettük meg 2014-ben a vízelvezetésre szolgáló telekrészeket.

Amennyiben a képviselő-testület az ingatlan értékesítésével egyetért, úgy értékbecslést kell készíttetnünk, és a vagyonrendelet szabályai szerint intézkedni az értékesítésről.

 

 

IGEN 33:20

 

Újabb kérelem érkezett időközben a Mackó ház jelenlegi műhelyének a bérletére vonatkozóan, ezt a bizottság tárgyalta és nem javasolja a testületnek a bérbeadást, az ingatlan állapota miatt nem biztosított ennek a vállalkozásnak a további sorsa.

 

EGYETÉRT A TESTÜLET? IGEN 34:12

 

A volt Levendula kávézóban jelenleg a Nemzetiségi Önkormányzatnak a kiállítóhelye van, erre felszabadult egy másik helyiségünk, ahova át lehet helyezni ezt a kiállítást. A testület döntése alapján egyébként is a kiállítás addig maradhat itt, amíg az előző bérlővel rendezve a dolgokat meghirdethetővé és bérbeadhatóvá nem válik, ez most már lehetőség az önkormányzat részére, úgyhogy a bizottság javasolja, hogy ez az üzlethelyiség is kerüljön meghirdetésre és bérbeadásra, aki egyetért kérem szavazzon!

 

IGEN 34:58

 

 

b.)   Csónaktárolás a szennyvíztelep területén 35:15

A Zöld Panoráma Egyesület eredményes pályázatainak köszönhetően 2014-től 2 db sárkányhajó birtokosa. A hajók tárolása folyamatos problémát jelentett. A hajókat eddig is –

a DMRV hozzájárulásával – a szennyvíztelep területén oldották meg.

A 2015.évi eredményes NEA pályázatok következtében az egyesületnek lehetősége van 2 db konténert elhelyezni a hajók tárolására. A konténerek mobilak, és pillanatnyilag ameddig kedvezőbb megoldás nem kínálkozik elhelyezésük változatlanul a szennyvíztelepen a legkedvezőbb. Az Egyesület valamennyi önkormányzati igény esetén a rendelkezésünkre áll. A DMRV az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kéri a konténerek kihelyezéséhez.

A bizottság javasolja a kérelem támogatását és a konténerek elhelyezését.

IGEN  35:55

 

c.)   „Tűzoltó szertár” 36:09

A volt tűzoltó szertár épületének hasznosításáról több körben tárgyaltak már a bizottságok és a képviselő-testület is. Az ingatlan jelenlegi bérlője évekkel ezelőtt már bejelentette vásárlási szándékát, azonban nem tudta meghatározni, hogy az épületben kialakítandó gyógyszertárhoz mekkora területre van szüksége.

A zömében sziklás területből összesen 360 m2-t szeretne megvásárolnia.

Az értékbecslés az előterjesztés mellékletét képezi.

 

dr. Sántha József:

A bizottság alapvetően azokat az ingatlanokat nem javasolja eladásra, amelyeknek a fenntartása nem kerül külön költségbe. Ebben az esetben mivel itt részben közfeladatot ellátni kívánt tevékenységet jelentettek be, ezért a bizottság inkább hosszútávú bérleti szerződést javasol.

 

NEM KÍVÁNJA AZ ÖNKORMÁNYZAT ELADNI A TERÜLETET  IGEN 39:38

 

 

 

 

11.)  Zebegényi épített környezet fejlesztésének szabályozása (szóbeli tájékozta-   

   tás) Előterjesztő: Buzgó Csanád  39:51

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Kulturális Idegenforgalmi és Sport Bizottság

 

Két hatóság kért hiánypótlást, ezekre a választ már megküldtük. Jövő héten kedden megyünk a tervezőkhöz egyeztetni.  Elkészült az integrált településfejlesztési stratégia, ami a honlapokon illetve a facebookon olvasható, megtekinthető, erre kérem is a képviselőket, hogy a másodikai időpontig visszajelzést legyenek szívesek tenni, a tervezőkkel történt egyeztetést követően pedig kerül sor az egyeztetésre a hatóságokkal, itt fog eldőlni, hogy melyik hatóság milyen engedményt tud tenni, vagy mi az a szigorítás, amitől nem tud eltekinteni a rendezési terv kapcsán. Ezt követően lakossági fórumot fogunk tartani és testületi döntést fog igényelni a folyamat. A főépítészi egyezőségi eljárás miatt csúszik a rendezési tervnek a befejezése, Ugye úgy gondoltuk, hogy május-júniusra be tudjuk fejezni, most úgy néz ki, hogy ez augusztus-szeptemberre fog befejeződni. Jó hír azonban, hogy ezeknek a költségeit az önkormányzat folyamatosan tudja fizetni, úgyhogy amikor elindult a rendezési terv készítése, akkor azért voltak ezzel kapcsolatban aggályaink. A főépítésszel és a tervezőkkel szinte napi kapcsolatban vagyunk, Ez a szakasz éppen most nem látványos, de a hatósági egyeztetéseket követően újra egy nyilvánosabb szakasz következik majd.

 

IGEN 42:34 (elfogadták a tájékoztatást)

 

12.)  Bizottsági tag választás

Előterjesztő:Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Kulturális, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

A két működő bizottságba a leköszönt képviselő helyére új tagot kell választani. Az Önkormányzati tv szerint több képviselő tagnak kell lennie egy bizottságban, mint külsős bizottsági tagnak. Három külsős tagunk van minden bizottságban, és 4-4 képviselő tag dolgozik. Nem lehet bizottság tagja polgármester és alpolgármester, úgyhogy innentől kezdve igencsak leszűkült a kör, és Mádai úr úgy mint a többi képviselőre a bizottsági tagság is fog feladatokat róni. A bizottságok javasolják Mádai Ferenc megválasztását mindkét bizottság tagjának.

 

IGEN

 

13.)  Tájékoztató a településüzemeltetési feladatok ellátásáról 44:20

Előterjesztő: Krebsz Gábor alpolgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 

A temetőben az urnafal építése folyamatos, az elmúlt hetekben elkészült az urnafal hátsó fala, amelyre betonkoszorú készült, következik a fülkék építése. A temető kerítésének folytatása a Kálvária felőli oldalon a kaputól lefelé, a Kálvária utca felé folytatódni fog, jelenleg a terepmunkákat végeztük el. A régi családsegítő és a cserkészotthon új egyedi ablakszárnyakat gyártottunk le, ezek felszerelése a héten megtörténik. A strand eszközeit készítettük elő, a bólyákat lefestettük, a napozóágyakat megjavítottuk, felkészültünk a május 1-jei nyitásra. Köztéri padokat újítottunk fel, festést követően kikerülnek a közterületekre. Az óvoda hátsó kertjében egy nyolcméteres járdát építettünk. Az óvoda előtt fel kellett bontanunk a járdát, a vízelvezetést kellett megoldanunk, mert ott a szomszéd ház nagyon ázott. A Szőnyi parkban új homokozót építettünk, és néhány szülő segítségével tovább építettük a kerítést. Az Árpád utcai oldal most már kerítéssel védett, így a gyerekek nem tudnak leszaladni az autók elé. Az iskola udvarának felújításába gyakorlatilag belecsöppentünk, gyakorlatilag mi végezzük.

A sportpálya öltözőjén a szokásos tavaszi karbantartási munkát elvégeztük, a meccsekre felkészítettük az öltözőt, két napja lenyírtuk a füvet, úgyhogy hajrá Zebegény!

Tovább folytatódnak a közmunkaprogram keretében a bontási munkálatok, jelenleg a postaudvarban a romos raktárakat bontjuk le, kb. 2/3-a van lebontva eddig.

A közterületek takarítása is folyamatos,  mint ahogy napi rendszerességgel összegyűjtjük a volt szelektív hulladékgyűjtőknél illegálisan lerakott heti 4-5 köbméternyi szemetet. Ezt minden beszámolóm alkalmával elmondom mindaddig, amíg oda egy zsák szemét is kikerül, mert ez áldatlan állapot hogy hetente nyolc óra munkánk megy arra, hogy másnak a szemetét összeszedjük Nem beszélve a konténerköltségekről.

A parkok gondozása, növények locsolása is napi feladataink közé tartozik.

A Kálvárián 47 dísz bükkfacsemetét ültettünk el, tehát nem csak fairtók vagyunk, hanem ültetünk is fát.

Az elmúlt egy hónapban három rászoruló kapott szociális tűzifát felfűrészelve, felhasogatva.

A Babapark öntözőrendszerét 28 méter új szakasszal bővítettük, ez egy fillérünkbe nem került, mert az anyagunk megvolt rá, tehát csak a munka volt.

A zöldterületeket rendszeresen kaszáljuk, az elmúlt egy hónapban mintegy 90 ezer négyzetméteres területet kaszáltunk le.

A Kálvária-hegy oldalának tisztítását kezdtük el, a júniusi trianoni megemlékezésre szeretnénk az egész oldalt rendbetenni. Jelenleg egyötöde van kitisztítva az oldalnak.

 

Mádai Ferenc:

Van-e annak felelőse, hogy ha egy cég egy közterületet birtokba vesz, azt ki veszi vissza, hiszen áldatlan állapotok uralkodnak a faluban, ahogy visszakerülnek, és én úgy látom, ez mindenkor az önkormányzat költsége lesz valamikor. Konkrét példa, a Szőnyi park környékén vezették az elektromos kábelt az Elmű megbízásából, lehetett látni, nincs betemetve. Jött az eső, tovább süllyedt, ahol a busz szokott fordulni ott a bitumen most már úgy össze van törve, hogy annak a rendbetétele nem két forint lesz. Ha valaki számonkérné, hogy tessék helyreállítani azt az állapotot, ahogy a munkát elkezdték. A másik: a csatornázási művek munkát végzett szintén a Szőnyi park környékén, illetve a híd átjáróknál, a hidaknál olyan magasan kiállnak az ellenőrző nyílások, amilyen csövük volt, kb. fél méterre. Senki nem szól azért, hogy ugyan már, csinálják meg úgy, ahogy volt. Hiszen a hídnak az egyik oldalán meg lehet látni, hogy milyen volt az eredeti állapot, teljesen síkban, bedolgozva, most, ha odamegy valaki biciklivel, felbukik.

 

Krebsz Gábor:

Bedő Ádám műszakis kollégám és én szoktunk kimenni, rendszeresen, valóban problémát jelent a helyreállítás szinte mindenhol, főleg az ELMŰ-vel vannak nagyon komoly vitáink, ígérgetnek, ígérgetnek, mi meg nyaggatjuk őket és akkor egyszercsak két hónap múlva megcsinálják. De rengeteg energiánk megy valóban erre rá, hogy figyelgessük ezeket a problémákat.

 

Mádai Ferenc:

Tehát akkor ez egy nem járható út, hogy mielőtt átadja az önkormányzat a területet, lefényképezi, kérem, ilyen volt, ilyen lett, és ezt így adják át.

 

Krebsz Gábor:

Volt rá precedens, pont a biciklis útnál a kenderesnél, végig videófelvételünk van, hogy milyen volt az eredeti állapot, utána átvette az ELMŰ műszaki ellenőre, meg mindenki, és a szegélykövek szanaszét voltak rombolva, Akkor is 3-4 hétig nyaggattuk mindennap őket, és a videófelvételt elővéve csinálták meg végül is rendesen.

 

Mádai Ferenc:

Tehát azt mondhatjuk, hogy az önkormányzat olyan jogi helyzetben van, hogy azt nem várhatjuk, hogy visszakérje a területet olyan állapotban, akkor azt a tanulságot is levonhatják a nézők, hogy nyugodtan szemeteljenek, azzal szemben sem tudunk szankcionálni.

Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat az egy hatóság. ha a hatóság nem tudja kikényszeríteni, hogy ne rakják le a szemetet, mert nem szemétlerakó, akkor ezt egy átlagember kezdeményezi még jól el is verik. Meg lehet nézni a Szőnyi park környékét, hogy micsoda szeméthalmaz van.

Tehát én csak az eszközöket hiányolom, hogy én nem tudok, mert akkor mit fognak mondani, hogy milyen kötekedő vagyok.

 

Krebsz Gábor:

Nem, nem erről van szó, hogy kapacitásunk nincs rá. Nincs emberünk, aki a nap 24 órájában ezt figyelje.

 

Mádai Ferenc:

De Gábor, azt mondod, hogy milliós károkat okoznak az önkormányzatnak. Akkor fel kell venni egy embert és a fizetése kevesebb lesz, amiért számon kérje ezeket a munkákat. És akkor még mindig pozitívan jön ki az önkormányzat. Meg lesznek csinálva az utak is, lesz egy embernek munkája, és minden rendben van.

 

Krebsz Gábor:

Javaslod akkor ezt? Mert Nagymaroson például van közterületfelügyelő, Költséget jelent, bevételt is jelent, megcsinálod a költségvetését, kiszámolod, hogy ez valóban milyen költségvonzatai vannak, és akkor testület elé lehet hozni.

 

Hutter Jánosné:

Csak annyit, hogy a közterületbontásoknál minden alkalommal én írom alá az engedélyt, és úgy adjuk oda, hogy megtekintett állapotban, lefotózva, értesítve a műszaki ügyintézőt a bontás megkezdéséről, a bontás befejezéséről és hány napon belül kell helyreállítania az eredeti állapotnak megfelelően. Na ez az, ami ugye nem tud megvalósulni, hiába megy ki aműszakos kolléga leellenőrizni. Van, amikor kiadjuk az engedélyt és ennek ellenére nem jelzik, hogy mikor kezdik meg a munkálatokat, úgyhogy sokszor úgy szaladunk a kivitelezők után, és nem is mindig a megbízóval van a probléma, hanem az alvállalkozó alvállalkozójával. Úgyhogy ezért van az, hogy utána hónapokba telik, mire elérik az alvállalkozó alvállalkozóját és végre valamiféle jobb megoldás születik, mint ahogy megpróbálják először elsimogatni az egészet. Mondhatnám az egész falu minden egyes burkolatbontását, akár a hegyen, akár a József Attila utcában, Szőnyi útnál ugyanez a helyzet, látjuk, hogy mit műveltek, föl lesznek szólítva, megkeresik az alvállalkozót és egy idő után helyre lesz állítva az egész. Sajnos. De ugyanez történik végig az Ady Endre utcában, ahol egész egyszerűen beszórták zúzottkővel a zöldközterületet, Ezt az egészet most el kell takarítani, megígérték tavasszal visszajönnek, eddig még nem tértek vissza, Ádám folyamatosan zaklatja őket, hogy mikor óhajtják rendbetenni, úgyhogy idő kérdése. Előbb-utóbb  meglesz. Csak nem megy olyan gyorsan, mint egy vállalkozásnál, vagy mint magánember, hogy fülön fogom a vállalkozót és ennyi, hosszadalmas idő ez nekünk. Valóban nagyon jó lenne nem csak egy közterület felügyelő, hanem egy mezőőr és egy polgárőrség is nagyon jó lenne, nyilván, ha úgy fogunk állni anyagilag és lesz rá kapacitás, akkor. De az ötlet az jó, köszönjük szépen, Valóban ki lehet dolgozni, és akkor lehet, hogy pozitívan dönt róla a testület.

 

IGEN, ELFOGADTÁK A BESZÁMOLÓT 0:55

 

 

14.)  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 0:55:46

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

 

ELŐTERJESZTÉS

Zebegény Község Képviselő-testületének 2016.április 28. napján tartandó nyílt ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

 

10/2015.(II.26.) településrendezési eszközök készítése: lsd: kt.határozatok valamint az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló rendelet módosítása mai ülés napirendjén szerepel.

13/2015.(II.26.) Eszem-Iszom épületének elbontása: a bontást még nem kezdtük meg, határideje folyamatos, ugye az előzőekben elhangzott, hogy a terület bérbeadásra kerül, de természetesen az épület nélkül. Ez a közmunkaprogramban szerepel, úgyhogy ez meg fog valósulni, amint az ütemezés szerint odaérünk.  

48/2015.(IV.30.) útbejegyzési kérelem: rendezési terv kidolgozásával történik a végrehajtás 

52/2015.(V.28.) Ifjúsági koncepció előkészítése: mai ülés napirendjén szerepel, a koncepció elkészült és itt hibásan az áll, hogy a mai ülésen szerepel, már elkezdték a továbbdolgozását a bizottságok, még nem került a testület felé

100/2015.(XI.12.) Urnafal látványterve elkészült: az urnafal kivitelezése az időjárás miatt megállt, most már folytatódik a munka

118 /2015.(XII.04.) 2016.évi belső ellenőrzési terv meghatározása:határidő nem járt le, áprilisi ülés napirendjén szerepel 

124-128/2015.(XII.09.) rendezési terv határozatai: tervezőnek átadva, végrehajtásuk szerződés szerint folyamatos 

 

--------

 

1/2016.(II.02.): Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése: elfogadta a költségvetést a tanács, átadott pénzeszköz utalása folyamatos

2/2016.(II.03.):Változási tilalom bevezetéséről szóló rendeletre módosító javaslat: további intézkedést nem igényel

3/2016.(II.03.): 2016. évi költségvetés tervezése: rendelet megalkotva, további intézkedést a határozat nem igényel, rendelet végrehajtása folyamatos

4/2016.(II.03.): Óvoda alapító okiratának módosítása: lsd:  13/2016.(III.03.)kt.határozat, sok-sok körben került hozzánk, most már végre elfogadta az Államkincstár

5/2016.(II.03.): Fogászati rendelő bérlete: terület átadás megtörtént 15-vel, tehát megkezdhetik a munkát, szerződéskészítés folyamatban

6/2016.(III.03.) 2016. évi ülés és munkaterv: végrehajtása folyamatos

7/2016.(III.03.): Óvodavezetői pályázat kiírása: kiírás megküldve közlönynek és kszk honlapra, végrehajtás folyamatban várható döntés 2016.július

8/2016.(II.02.):Fieszl Csaba kérelme tanya elnevezéséről :kérelmezőnek a hozzájáruló nyilatkozatot megküldtük

9/2016.(III.03.) Civil szervezetek támogatása:első körben egyeztetés megtörtént, további egyeztetés bizottsági ülés keretében történik. A bizottság várhatóan 4-én ülésezik ez ügyben

10/2016.(III:03.) Polgármester szabadságterve: módosítása és végrehajtása folyamatos

11/2016.(III.03.) Óvodai beiratkozás: időpont kihirdetve

12/2016.(III.03.) Óvodai nyári szünet: időpont kihirdetve, ügyelet szervezése igény szerint, a szülők az igényt az önkormányzatnál nyújthatják be!!!!

13/2016.(III.03.)Óvodai alapító okiratának módosítása: MÁK-nak megküldve

14/2016.(III.3.) Törzskönyvi nyilvántartásban változás bejelentés: MÁK-nak megküldve. végrehajtva

15/2016.(III.31.) nyilatkozat közmunka programról további intézkedést nem igényel

16/2016.(III.31.)Rendőrkapitányság beszámolója: határozatot megküldtük, további intézkedést nem igényel

17/2016.(III.31.) KLIK beszámolója: további intézkedést nem igényel

18/2016.(III.31.)Polgári védelem beszámolója: további intézkedést nem igényel

19/2016.(III.31.)Tűzoltóság beszámolója: határozatot megküldtük, további intézkedést nem igényel

20/2016.(III.31.) Helyi esélyegyenlőségi program módosítása:intézkedést nem igényel 

21/2016.(III.31.)2016.évi karbantartási és felújítási terv: végrehajtása folyamatos

22/2016.(III.31.)Összhang igazolás: tervezőknek és főépítésznek megküldve

23/2016.(III.31.)Nyilatkozat összevont rendezési tervről: tervezőknek és főépítésznek megküldve

24/2016.(III.31.): Civil szervezetek támogatásának elszámolása:végrehajtva, további intézkedést nem igényel.

 

 

 

2.)  Határozati javaslat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló április havi beszámolóját elfogadja/nem fogadja el/ az elhangzott kiegészítéssel elfogadja.

 

 

 

15.)  Egyebek

 

 

Május 2-án lesz a közös testületi ülés az öt önkormányzattal Márianosztrán,

Május 6-án pénteken közmeghallgatás lesz,

 

Krebsz Gábor:

Kérésem lenne az üdülőterületen ingatlannal rendelkezők felé. Április 15-től a Maros Kft. szállítja el a szemetet az üdülőterületről. Rengeteg zsák fenn maradt, nem vitte el a Maros Kft. mert kizárólag a Nagymaros feliratú zsákokban viszik el a szemetet. Mi összeszedtük ezeket a zsákokat, de ebből nem szeretnénk rendszert, hogy mindig mi szedjük össze az ott maradt szemetet, tehát megkérek mindenkit, hogy Nagymaros feliratú zsákokban tegye ki a szemetet, amelyeket az önkormányzatnál meg tud vásárolni mindenki.

 

Hutter Jánosné:

Május 21-én most már 3. alkalommal kerül megrendezésre a Virágolimpia, ahova idén nem csak az iskolásokat, hanem a családokat is várjuk a versenyre.

 

Zárt Ülés

 

1.)   Adókérelem

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,

 

2.)   Elővásárlási jog érvényesítése

Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester

Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Megjelenésére és munkájára feltétlen sz&aacu